Profil indywidualny jest opisem osobowości zainteresowanego wraz z określeniem jego potencjału w różnych sferach życia. Obejmuje:

 • ogólną charakterystykę potrzeb
 • analizę możliwości, talentów i ich trendów rozwojowych
 • analizę występujących z życiu i zagrożeń
 • wskazówki dotyczące sposobu przezwyciężania problemów

W ramach konsultacji omawiane są cechy osobowości klienta, takie jak:

 • kreatywność, zdolności twórcze, aspiracje
 • dominujące emocje, sposób odczuwania, typ wrażliwości
 • zdolności intelektualne i komunikatywność
 • predyspozycje zawodowe, artystyczne
 • sposób działania, asertywność, siła przebicia
 • światopogląd, przystosowanie społeczne
 • poziom niezależności, typ duchowości, siła psychiczna

Przedstawione są także formy wyrazu poszczególnych cech osobowości, a także sfery ich realizacji – ujmowane na poziomie indywidualnym i społecznym w następującym zakresie:

 • prezencja, sposób patrzenia na świat, relacje z innymi
 • wyznawane wartości i stosunek do dóbr materialnych (własnych i wspólnych)
 • sfera poznawcza (edukacja)
 • rodzina, dom
 • twórczość, rozrywka
 • praca, zdrowie
 • nastawienie do religii i filozofii
 • cele społeczne, kariera, powołanie
 • stosunek do przyszłości: plany i wizje
 • sfera potrzeb duchowych